header banner
Default

51/2-B Trafik Cezası Nedir? 51/2-B Trafik Cezası 2023 Yılı Ne Kadar?


51/2-b Trafik Cezası Maddesi

Karayolları Trafik Kanununda yer almakta olan maddelerden birinin de 51/2-b trafik cezası olduğu bilinmektedir. Bu madde de yer almakta olan trafik cezası hız kuralına uymayan kişiler için düzenlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerlendirme oranı belirlenerek ceza tutarı hesaplanmıştır ve uygulanmaya başlanmıştır.

Madde 51/2-b trafik cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Bu maddeye göre hız sınırı %30 ile %50 arası aşılır ise 1979 TL idari para cezası verilmektedir. Sürücülere verilmekte olan ceza puanı ise 15 olarak bilinmektedir. Bu konu hakkında bireylerin bilgi sahibi olması ve ceza almamak için daha dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekmektedir. Daha dikkatli bir şekilde araba kullanılması hem ceza alınmamasını hem de daha güvenli hareket edilmesini sağlamaktadır.

51/2-b Trafik Cezası Tutarı

Trafik denetleme şubesi tarafından her ceza türü için bir ceza kodu belirlenmiştir. Bu ceza kodları trafik cezalarının birbirinden ayrılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda trafik ceza kodları ile kişinin hangi trafik ihlalini yaptığı da ayrıntılı olarak bilinmektedir. Trafik ceza kodlarının bilinmesi sürücüler için de oldukça önemli bir durumdur. 51/2-b trafik ceza kodlarından bir tanesidir. Zaman zaman sürücüler bu ceza kodu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Bu trafik ceza kodu bir hız ihlali ile alakalıdır. Sürüş esnasında hız sınırını %30’dan %50’ye aşanlar için 51/2-b trafik cezası kodu uygulanmaktadır. Eğer sürücüler bu kurala uymaz ise trafik cezası belirlenmektedir. 51/2-b trafik cezası tutarı 1979 TL olarak bilinmektedir. Cezayı alan sürücüler bu miktarı ödemek zorundadır. Aynı zamanda ceza puanı da 15 olmaktadır. Eğer verilen bu ceza 15 gün içerisinde ödenir ise %25’lik bir indirim uygulanmaktadır. Radar cezası internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi, E devlet ya da PTT aracılığı ile sorgulanabilmektedir.

51/2-b Cezasına İtiraz

Bazı sürücüler radar cezasını kabul etmemekte ve bu duruma itiraz etmektedir. Böyle bir durumda sürücülerin belirli bir süre içerisinde bu cezayı gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu süre cezaya ilişkin tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir. İtiraz mercii makamının ise Sulh Ceza Mahkemesi olduğu bilinmektedir. Tebligat yolu ile sürücüye ulaşmakta olan tutanakta belirtilen yere başvurulması gerekmektedir. Dilekçede istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. 51/2-b cezasına itiraz için istenen belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Trafik karar tutanağının fotokopisi
  • Kişinin kendisine ait olan bir kimlik fotokopisi
  • Ruhsat fotokopisi
  • Karar tutanak tebligat evrakının fotokopisi

Bu koda sahip olan radar cezasının miktarı 2023 yılı içerisinde 1979 TL olarak belirlenmiştir. Her trafik cezasında olduğu gibi bu cezanın da erken döneminde ödenmesi indirim alınmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da sürecin takip edilmesi ve tarihlerin dikkatten kaçırılmaması gerekmektedir. Böylelikle indirimli miktar ödenebilmektedir.

Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos

Sources


Article information

Author: Brent Griffin

Last Updated: 1702542841

Views: 1244

Rating: 4.1 / 5 (110 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brent Griffin

Birthday: 2011-04-17

Address: 0070 Maria Union, Travisville, NC 51921

Phone: +4403414982536298

Job: Video Game Designer

Hobby: Painting, Gardening, Video Editing, Soccer, Robotics, Board Games, Dancing

Introduction: My name is Brent Griffin, I am a Precious, audacious, rare, talented, resolved, capable, cherished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.